Duurzaamheid

de werekd mooier maken

Bij Van der Ven vinden we het belangrijk om op een duurzame en respectvolle wijze met het milieu en onze omgeving om te gaan. Vandaar dat wij gecertificeerd zijn op de CO2-prestatieladder niveau 5 en een zelfverklaring conform ISO 26000 hebben. Met deze tools in handen kunnen we garanderen dat we CO2 bewust handelen binnen onze bedrijfsvoering én tijdens de uitvoering van onze projecten. Zaken als energiebesparing, gebruik maken van duurzame energie en het zo efficiënt mogelijk gebruiken van materialen zijn daarbij kernfactoren.

ISO 26000

Met de ISO 26000 hebben we vastgelegd hoe we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vormgeven binnen onze bedrijfsprocessen en prestaties. Van der Ven onderneemt duurzaam, in de referentiematrix leest u hoe we ons inzetten voor een duurzame toekomst.

Wat betekent 'duurzaam' bij Van der Ven?

  • Goed ondernemerschap door het creëren van een gezond klimaat voor werknemers en stakeholders (people).
  • Betrokken ondernemerschap door een bijdrage te leveren aan een ‘groene’ planeet (planet).
  • Lange termijn ondernemerschap door creëren van maatschappelijk verantwoorde groei (profit).

Emissie inventaris

De emissie inventaris laat de footprint van onze organisatie zien ofwel hoeveel CO2- uitstoot hebben wij als organisatie. De CO2-uitstoot wordt bepaald aan de hand van het energieverbruik. De graafmachines zijn binnen onze onderneming de grootste energieverbruikers. Voor meer informatie omtrent de CO2 prestatieladder verwijzen wij je naar skao.nl.

Emissie inventaris

Energie management actieplan

In het energiemanagement actieplan worden de CO2 doelstellingen benoemd. Om de reductiedoelstellingen vorm te geven heeft een energiebeoordeling plaatsgevonden en is de emissie uitstoot bepaald. Daarnaast wordt in dit document beschreven op welke wijze wij onze doelstelling hopen te realiseren.

Energiemanagement actieplan

Voortgangsrapportage CO2 prestaties

Onze doelstelling is een vermindering van 10% CO2 uitstoot in 2022 ten opzichte van 2014 gerelateerd aan het aantal draaiuren. In de voortgangsrapportage wordt beschreven in hoeverre we op koers zijn onze doelstelling te behalen en op welke wijze wij dit hopen te bereiken.

Voortgangsrapportage 2022

Actieve initiatieven

Binnen de sector vinden steeds meer initiatieven plaats met als doel de CO2-uitstoot te verminderen en het energieverbruik te verminderen. Wij nemen actief deel aan het Keteninitiatief Zuid-West Nederland ‘Bewust en verantwoord energieverbruik’.

Actieve initiatieven

Analyse materiële emissies

Door middel van een ketenanalyse moet inzicht worden verkregen in de CO2-reductiemogelijkheden buiten de bedrijfsgrenzen. De ketenanalyse heeft betrekking op een van de meest materiële emissies binnen scope 3, om deze te bepalen is een analyse van de meest materiële emissies gemaakt. Deze analyse geeft een kwantitatief inzicht in de meest materiële scope 3 emissies van het bedrijf en de meest relevante partijen die daarbij betrokken zijn.

Analyse materiële emissies

Ketenanalyse Diesel

Diesel is de belangrijkste emissiebron bij Van der Ven. Ook in de door haar ingekochte producten en diensten. Om de CO2-uitstoot van diesel in de gehele waardeketen te berekenen is een ketenanalyse uitgevoerd. De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van CO2-reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang binnen de doelstellingen.

Ketenanalyse Diesel 2021

CO2 reductieprogramma: Bewust omgaan met energie

Het CO2-reductieprogramma ‘Bewust en verantwoord energieverbruik’ is een reductieprogramma waarbij de deelnemers maatregelen treffen om hun mensen bewust te maken van het energieverbruik en op deze manier hun CO2-uitstoot te reduceren. Tijdens de bijeenkomsten worden deze maatregelen besproken en geëvalueerd, zodat we van elkaar kunnen leren.

Bewust omgaan met energie 2021

CO2 Project portfolio

Het is belangrijk op een duurzame en respectvolle wijze met het milieu en onze omgeving om te gaan. Denk hierbij aan fasering van de werkzaamheden, een gedegen grondstromenplan, inzet van het juiste materieel en de juiste brandstof. Ook het betrekken van lokale leveranciers levert reductie van uitstoot op. Voor deze projecten wordt een CO2 projectportfolio opgesteld met de te verwachten uitstoot, een reductiedoelstelling, de reducerende maatregelen en monitoring van de voortgang.

Projectportfolio CO2

ISO 26000

G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf verklaart alle principes en richtlijnen van NEN ISO 26000:2010 toe te passen en te borgen dat dit bij voortduring het geval zal zijn. In het kader van deze zelfverklaring wordt dat minimaal eenmaal per twee jaar onderzocht en beoordeeld.

Zelfverklaring ISO26000

Referentiematrix

Van der Ven heeft het onderzoek om te komen tot deze verklaring uitgevoerd en weergegeven in de bij dit document weergegeven referentiematrix. Met deze zelfverklaring geeft Van der Ven een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte keuzes ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Referentiematrix ISO26000

Prioriteringsmatrix

Dit document is onderdeel van de MVO-zelfverklaring van G. van der Ven BV Aannemingsbedrijf. Per MVO-onderwerp wordt aangegeven hoe relevant en significant deze voor Van der Ven zijn.

Prioriteringsmatrix ISO26000

Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een bedrijf in
Vul telefoonnummer in
Vul een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.