In opdracht van Waterschap Brabantse Delta gaat aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven  het natuurgebied Westelijke Langstraat onder handen nemen. Westelijke Langstraat is een beschermd Natura-2000 gebied met veel natuur en cultuurhistorie gelegen tussen Waalwijk en Waspik. Het totale gebied is zo’n 625 hectare groot. De natuur in de Westelijke Langstraat wordt aangetast door verdroging en vervuiling door stikstof. Deze achteruitgang gaan we stoppen door de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en bestaande natuur en landschap te herstellen en te behouden. De uitvoerende werkzaamheden zullen tussen mei 2021 en november 2022 plaatsvinden.

Eén van de maatregelen is een hogere en stabiele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft. Voor deze peilverhogingen worden kunstwerken zoals stuwen, gemalen, inlaten, duikers aangepast of aangebracht. Aanvullend worden watergangen gegraven en bestaande watergangen vergraven. Het betreft een complex project, omdat er sprake is van veel kleine maatregelen die samen moeten resulteren in een nieuwe gebiedsinrichting met een goed functionerend watersysteem.

Het project kent veel stakeholders, deze zijn vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen middels een uitgebreid omgevingsproces. Wij gaan hierop voortborduren.

 

Nieuwsbrief maart 2021