Alle Berichten

Tot 2050 versterkt het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in Nederland 1300 km aan dijken. Nieuwe inzichten tonen aan dat veel dijken kwetsbaar zijn voor overstromingen vanwege piping. Zo ook de dijk bij Gameren, die onder het beheer valt van Waterschap Rivierenland. Om deze dijkversterking slim aan te pakken, is het waterschap een innovatiepartnerschap aangegaan met drie aannemerscombinaties. Het doel van dit partnerschap is de maakbaarheid van de grofzandbarrière testen als innovatieve maatregel tegen piping. 

Maar wat houdt piping precies in? Bij piping loopt rivierwater via een zandlaag onder de dijk door. Dat water spoelt ook zand onder de dijk vandaan. Zo ontstaan kleine gangetjes (pipes). Hierdoor kan de waterkering bezwijken. Een veelbelovende oplossing hiervoor is de afgelopen tijd door kennisinstituut Deltares onderzocht: de grofzandbarrière. Om een grofzandbarrière te maken wordt een sleuf van grof zand onder de dijk ingebracht. Het fijne aanwezige zand wordt vervangen door grover zand. Het grove zand werkt als een filter dat het water doorlaat en de zandkorrel tegenhoudt. Dit voorkomt piping.  Bovendien is deze methode milieuvriendelijker dan de huidige alternatieven.

Wij waren als een van de eerste partijen betrokken bij deze innovatieve techniek. Samen met Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf hebben wij de maakbaarheidsproef uitgevoerd in Brakel op maar 600 meter afstand van ons kantoor. De proef vereiste een grote nauwkeurigheid en naast graven vooral veel meten en monitoren. Inmiddels is de proef afgerond, aansluitend maken we een rapportage. Op basis hiervan beoordeelt het waterschap of onze proef geslaagd is én of we mogen inschrijven voor het dijkvak in Gameren.