Bij de aanbesteding voor TSNO, transportstelsels regio Noord, is door opdrachtgever Waterschap Rivierenland gekozen voor een BVP contract. Van der Ven heeft de opdracht gegund gekregen door onder andere het beste uitvoeringsplan aan te leveren voor de percelen 1 en 2. Hieronder vallen de tracés Eck en Wiel, Lienden en Kesteren. Het leidingentracé met een totale lengte van 10km, waarvoor Van der Ven verantwoordelijk is, bestaat uit het leggen van 8 kilometer transportleidingen met een diameter van 400mm en 500mm door middel van open ontgravingen en 2 kilometer HDD-boringen van 450mm en 315mm doorsnede. 

Omgeving
Voor de aanleg van de persleidingen is door het waterschap in overleg met de betrokken gemeenten zoveel mogelijk gekeken naar ruimte in de bestaande wegbermen en overige openbare ruimten. Omdat de wegbermen de afgelopen jaren steeds voller zijn komen te liggen met nutsvoorzieningen zijn de mogelijkheden beperkt. Hierdoor zijn we genoodzaakt om een groot deel van de persleidingen aan te leggen in agrarische percelen. In totaal hebben we te maken met bijna 50 perceel eigenaren.

Uitvoeringsperiode
Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang, waarbij IV Water zich ontfermt over het ontwerp van het transportstelsel. De realisatie van TSNO, het grootste leidingwerk van de Betuwe, percelen 1 en 2 start eind 2019. De uitvoering start met het tracé Eck en Wiel aansluitend volgt Lienden en tot slot zullen we tracé Kesteren realiseren. Medio 2020 worden alle tracés opgeleverd.

Meer informatie over het project TSNO kunt u vinden op de site van Waterschap Rivierenland.