Met de aanleg van de Blankenburgverbinding moeten er als gevolg van stikstofdepositie compenserende maatregelen getroffen worden. Dit om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.

Als compenserende maatregel gaat Van der Ven in opdracht voor Rijkswaterstaat een kansrijke omgeving ten behoeve van bepaalde habitattypen realiseren. Deze omgeving wordt gerealiseerd in de duinen van de Brouwersdam. Het duinlandschap Brouwersdam bestaat uit een oud restant duin met opgespoten duin. Morfologisch gaan wij voor bepaalde habitattypen in een droge duinvallei een vochtige duinvallei creëren. Hierdoor gaan wij de effecten van de Blankenburgverbinding mitigeren en compenseren.

Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Begin september start de uitvoering en deze is naar verwachting eind oktober gereed. Hierna start een 2 jarige beheer- en onderhoudsfase voor de monitoring van het resultaat van de ontwikkelde natuur. Dit project is aanbesteed met CO2-gunning conform het CO2-prestatieladder handboek, meer informatie over dit project vindt u onder bedrijfsprofiel/duurzaam