Poldergemaal Bosch en Gasthuispolder, Leiden
Het Hoogheemraadschap van Rijnland voert het beheer over het watersysteem van de Bosch- en Gasthuispolder en de inliggende kunstwerken. De polder wordt bemaald door het gemaal De Vliet. Dit gemaal was verouderd en voldeed niet meer aan de eisen die het waterschap stelt. Renovatie was geen optie, dus nieuwbouw was gewenst.

Duurzaam, betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk
Van der Ven heeft een nieuw poldergemaal ontworpen en geconstrueerd dat voldoet aan de huidige eisen en normen. Daarbij is ook de inrichting van het omliggende terrein, zoals het aanbrengen van verhardingen en beschoeiingen meegenomen. Waarden als duurzaam, betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk zijn tijdens het ontwerpproces belangrijke uitgangswaarden geweest. Bij de uitvoering bestonden de werkzaamheden onder andere uit de nieuwbouw van het gemaal, het verzorgen van in- en uitstroomvoorzieningen, het herstellen van de kades en het inrichten van het omliggende terrein zoals het verharden van de toegangsroute.

Amoveren oude gemaal
Het nieuwe gemaal is eind 2014 in gebruik genomen en na een gedegen testperiode van het nieuwe gemaal wordt gestart met het amoveren van de ‘oude’ Vliet.

Artikel Hoogheemraadschap Rijnland