Inrichtingselementen Fort Vechten
Officieel is de naam van dit project: "Inrichtingselementen landschappelijk deel Fort Vechten“. Het werk omvat het reconstrueren van de op tekeningen en het Inrichtingsplan aangegeven ca. 80 meter brede zone over het Fort Vechten, ook wel genoemd "de strook“. De tekeningen geven de oorspronkelijke situatie van rond 1880 weer.

Reconstrueren oorspronkelijke begroeiing
De beplanting van deze zone op het fort had destijds een meerledige functie: camouflage van gebouwen en grondlichamen, dienen als gebruiksgroen, voorzien in hakhout, barrièrewerking en gezichtsdekking. De reconstructie omvat de herprofilering van de maaiveldhoogte en het reconstrueren van de oorspronkelijke begroeiing en beplanting, inclusief het aanbrengen en aanpassen van de terreinverhardingen en voorzieningen.

Archeologie, ecologie en openbare voorzieningen
Bij Van der Ven zien we een grote uitdaging in de realisatie van deze strook omdat we ruime ervaring hebben in projecten waar archeologie, ecologie en openbare voorzieningen een onderdeel vormen. Ons uitgangspunt hierbij is dat het risicoloos moet zijn, kwalitatief hoogwaardig, duurzaam, verantwoord en vooral toekomstgericht.

Waterliniemuseum - www.waterliniemuseum.nl -