Fort Altena en Bakkerskil
Beide forten zijn in beheer van het Brabants Landschap en maken deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Altena ligt naast de A27 en Fort Bakkerskil nabij Nieuwendijk. Na een periode van verval is in opdracht van het Noord-Brabants Landschap de recreatieve poort tot Brabant weer door Van der Ven hersteld.

Baggeren van watergangen
In totaal zijn er binnen de opdracht 3 loodsen gesloopt, is de gracht uitgediept en zijn de wallen weer volledig in ere hersteld. Daarnaast is gezorgd voor een betere ontsluiting van beide forten. De volgende werkzaamheden zijn hierbij uitgevoerd: het rooien van bomen, het aanleggen en verbreden van de toegangswegen en dijklichamen, baggeren van de watergangen en het verrichten van sloopwerk. Maar ook het aanbrengen van riolering en IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater). Verder het plaatsen van damwanden, afvoeren van veront-reinigde grond en het aanbrengen van asfaltverhardingen. Als laatste werden ook een busperron en een bussluis gerealiseerd en werd nieuw straatmeubilair aangebracht.

Kenmerkende lijnen NHW
Medio 2012 is dit project gerealiseerd en zijn de kenmerkende lijnen, een van de uitgangspunten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, weer zichtbaar en toegankelijk voor het publiek.