Gemaal Stationsstraat en Hamburgersbroek
Het gemaal Hamburgersbroek is verouderd en moet dus worden afgebroken. Hiervoor in de plaats komt een nieuw gemaal aan de Stationsstraat. De Gemeente Doetinchem en Waterschap Rijn en IJssel gaven Van der Ven de opdracht voor het ontwerpen en de nieuwbouw van gemaal Stationsstraat en het amoveren van het oude gemaal Hamburgershoek.

Efficiënt werken
Omdat deze werkzaamheden plaats vinden in drukke zone binnen de bebouwde kom, is het van groot belang om zo snel en efficiënt mogelijk te werk te gaan. Zo min mogelijk overlast en rioolafsluiting voor omwonenden en aanliggende bedrijven. Ook de verkeershinder moet tot een minimum worden beperkt. Zo wordt voor een aanliggende papierfabriek een tijdelijke alternatieve ontsluiting gerealiseerd en wordt een tijdelijk fietspad naast het werkvak aangelegd. Los van het afbreken en afkoppelen van het oude gemaal Hamburgershoek, wordt een geheel nieuw gemaal, afgestemd op de hedendaagse wensen en normen, ontworpen en gebouwd.

Architectonische waarde
De opdrachtgever ziet graag dat het nieuw te bouwen gemaal van architectonische waarde is. Een verzoek dat Van der Ven graag hoort en dat men dus met beide handen aanpakt.