Met de aanleg van de Blankenburgverbinding moeten er als gevolg van stikstofdepositie compenserende maatregelen getroffen worden. Als compenserende maatregel heeft Van der Ven, in opdracht van Rijkswaterstaat, een vochtige duinvallei gerealiseerd in het duingebied van Brouwersdam. De duinvallei is een kansrijke omgeving voor habitattypen die mogelijk beschadigd worden ten gevolge van de Blankenburgverbinding.

Het project vond plaats in Natura2000 gebied. Daarom zijn er stikstof beperkende maatregelen getroffen. Zo hebben we de meest energiezuinige materieelstukken ingezet en de leem die aangebracht is kwam uit een depot binnen een straal van 30 kilometer. Met deze maatregelen hebben wij de stikstofuitstoot zo klein mogelijk gehouden.

Allereerst hebben we het duingebied vrij gemaakt van struweel en begroeiing door middel van de pluk-trekmethode. Na een optimalisatie van het ontwerp is de duinvallei ontgraven en het leem aangebracht om een afdichtende laag te maken. Het zand wat hierbij vrij kwam is vervoerd en verwerkt in de gerealiseerde Paraboolduinen. Het uiteindelijke resultaat is een kansrijke vochtige duinvallei waarmee de samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De resultaten zullen wij 2 jaar lang monitoren en waar nodig zullen wij onderhoudsbeurten uitvoeren.

De uitdaging van dit project zat hem in de korte uitvoeringsperiode, het project is maar liefst in 1 maand gerealiseerd. De werkzaamheden moesten namelijk voor het stormseizoen klaar zijn. Door de inzet van een ervaren kraanmachinist en door de goede samenwerking met de opdrachtgever wisten wij het project tijdig af te ronden!

Fotografie: Danny Cornelissen Portpictures